LogoOrginal

 

 

VELKOMMEN

TIL

ÅRSMØTE I SANDNES BLUESKLUBB

 

Onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

på Sandnes Brygge

 

 

 

SAKSLISTE:

 

 1.  Åpning

 2.  Godkjenning av dagsorden og innkalling

 3.  Valg av møteleder og referent, samt to personer til å underskrive protokollen

 4.  Årsberetning 2014

 5.  Regnskap og revisjonsberetning

 6.  Fastsette kontingent

 7.  Innkomne saker

 8.  Handlingsplan

 9.  Budsjett for 2015

10. Valg

11. Avslutning

 

 

 

Har du saker til årsmøtet må du gi oss tilbakemelding innen 2. februar.

Dette kan du gjøre via e-post til post@sandnes-blues.org eller levere en lapp til dørvaktene på våre konserter.

Vi regner med å være ferdig med årsmøtet innen kl. 20.00 og åpner deretter dørene for øvrig publikum.

 

På programmet står The Real Neils!


ÅRSMELDING  -  SANDNES BLUESKLUBB  -  2014

 
Sammendrag

2014 har vært et aktivt og godt år for Sandnes Bluesklubb:

·         Den sjuende største av landets bluesklubber tilsluttet NBU.

·         350 medlemmer.

·         42 avholdte konserter.

·         2 arrangementer i form av ”Fri i Sandnes” og Bluescruise på fjorden.

·         11 styremøter, 1. ekstraodinæt Årsmøte, 1. møte med dørgruppa, 2 tekniske møter, 1. samarbeidsmøte med Stavanger BluesClub og Jæren Bluesklubb og 1 arbeidshelg for styret.

 

Styret har i 2014 bestått av følgende representanter:

Leder                     Leif Morten Rognstad                                Webansvarlig                       Geir Siqveland

Nestleder               Rolf Arne Aronsen                                       Teknisk ansvarlig                Njål Møller

Sekretær                Torill Nesvik Nessler                                    Styremedlem                       Iren Hjorth

Økonomi              Kåre Inge Hansen                                        Varamedlem                        Rolf Guttorm Engebretsen

Booking                Odd Egil Grefstad                                        Varamedlem                        Edmund Haave

 

Valgkomité: Bjarte Edland (komiteens leder), Bjørn Simon Simonsen og Liv Fløysvik.

 

Aktiviteter 2014

Sandnes Bluesklubb har hatt en stabil og god økonomi i 2014, og vi har blitt flinkere til å søke om midler fra offentlige støtteordninger.

 

Klubben var representert på årsmøtet i Norsk Bluesunion (NBU) 2014 og på Norsk Rockforbund (NRF)´s årsmøte. Vi nyter fremdeles godt av fordelene ved å være medlem i Norske Konsertarrangører (tidligere NRF), og klubben har i 2014 deltatt på seminarer, konferanser og kurs.

 

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 25. juni, hvor det ble gjort en liten vedtektsendring angående prokura.

 

For å visualisere klubben bedre på internett, har vi arbeidet med videreutvikling av hjemmesiden vår og skiftet web-leverandør, i tillegg til å drifte klubbens facebookside. 

 

Klubben har i år anskaffet kortterminal for å kunne ta kortbetaling under konsertene. Vi har også anskaffet stor multifunksjonsskriver og brettemaskin slik at vi enklere kan lage programmer og plakater.

 

Klubbens lokaler på Sandnes Brygge har fått et nytt interiørmessig løft og vi får fremdeles mange lovord fra artister og publikum, der det påpekes at lokalene er blant de beste blues-scenene i landet. Nye bord og stoler har imidlertid fått en god del kritikk.

 

Vi får fremdeles mye skryt av lyden vår, og mye av æren for dette kan tilskrives vår lydtekniker Thorbjørn Solum, som har gjort en god jobb for klubben i 2014.

 

Klubben var også i 2014 med på å lokalisere unge lovende bluesartister for å representere Vestlandet under Union Blues Cup på Notodden Bluesfestival.

 

Klubbens medlemmer var representert på Bluescruiset som gikk fra Bergen, Tananger, Hirtshals, Langesund, Hirtshals, og tilbake til Tanager og Bergen. Klubben arrangerte felles transport fra Sandnes til Tananger.

 

Klubben leide veteranskipet MS Sandnes til et bluescruise på fjorden 10. mai og 220 gjester opplevde en kjempefin tur med Reidar Larsen ombord. Etter cruiset fortsatte festen inne på Sandnes Brygge med Lasse Berheim og Gaukur Bluesband.

 

Klubben hadde også et møte med Stavanger BluesClub og Jæren Bluesklubb 1. september, der vi drøftet videre samarbeid.

 

Lørdag 15. september arrangerte Sandnes Kommune ”Fri i Sandnes” i Langgata, et årlig arrangement for alle lokale frivillige organisasjoner. Klubben delte ut løpesedler og markedsførte seg mot publikum fra egen stand. Vi har også vært på møter med Kulturetaten og er engasjert i kommunens samarbeid med byens kulturutøvere.

 

Styret har også hatt en arbeidshelg i Bjerkreim 31.10 – 2.11.2014 for å legge planer om økt aktivitet i klubben, og disku-

terte over 50 ideer. Vi vil arbeide videre med ca. halvparten av disse, og dette gjenspeiles i handlingsplanen for 2015.

 

Med hilsen styret i Sandnes Bluesklubb 2014.

 

 

 


Rolf Arne Aronsen

Leif Morten Rognstad

Kåre Inge Hansen

 

 

 

 

Odd Egil Grefstad

Iren Hjorth

Geir Siqveland

 

 

 

 

Torill Nesvik Nessler

Rolf Guttorm Engebretsen

Edmund Haave

 

REGNSKAP

 

RESULTATREGNSKAP 01.01.2014 - 31.12.2014

 

 

Regnskap

Budsjett

Avik mot

 

Konto

 

2014

2014

budsjett

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

 

3120

Sponsorinntekter

50 000,00

50 000

 

3401

Driftstilskudd fra Sandnes Kommune

8 000,00

8 000

 

3402

Konsertstøtte Sandnes Kommune

50 000,00

60 000

10 000

 

3405

Støtte Norsk kulturfond

60 000,00

60 000

 

3406

Støtte Rog. Fylkeskom.

5 000,00

5 000

 

3440

MVA-kompensasjon

29 195,00

29 195

 

3441

Norsk Tipping

1 971,41

1 971

 

3601

Utleie av utstyr

6 000,00

10 000

4 000

 

3920

Medlemskontingent

116 820,00

130 000

13 180

 

3971

Billettintekter Medlemer

143 160,00

250 000

106 840

 

3972

Billettintekter Andre

107 000,00

250 000

143 000

 

3973

Billettinntekter med spesialpris

565,00

10 000

9 435

 

3974

Billettinntekter med redusert pris

0,00

800

800

 

3980

Billetter bluescruise medlemmer

44 350,00

23 000

21 350

 

3981

Billetter bluescruise ikke medlemmer

26 000,00

53 000

27 000

 

SUM DRIFTSINNTEKTER

648 061,41

786 800

138 739

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

4230

Rekvisita/kontorutstyr

4 157,64

0

 4 158

 

4301

Abonnement på Blues News

45 095,00

50 000

 4 905

 

4302

Utgifter salgsartikler

0,00

10 000

 10 000

 

4303

Leie M/S Sandnes og andre kostnader

44 999,50

45 000

 1

 

4601

Artisthonorar

278 500,00

450 000

 171 500

 

4602

Lydteknikker

64 500,00

65 000

 500

 

4603

Overnatting til Artister

13 786,50

50 000

 36 214

 

4701

Utgifter Bluescruice

23 500,00

0

 23 500

 

6400

Vedlikehold PA / backline

0,00

20 000

 20 000

 

6401

Kjøp av PA/ backline  inkl. montering

4 869,00

15 000

 10 131

 

6402

Postboksleie

1 020,00

1 000

 20

 

6501

Kontorutstyr/ lisens

2 290,00

7 500

2 290

 

6750

Trykking , brosjyrer

0,00

5 000

 5 000

 

6800

Kontorrekvisita, trykksaker o.l.

2 615,06

0

 2 615

 

6901

Portoutgifter

1 907,06

3 000

 1 093

 

7010

Reiseutgifter, kurs etc. styret

22 581,29

10 000

 12 581

 

7101

Servering til Artister

750,00

20 000

 19 250

 

7104

Reiseutgifter til Artister

871,00

0

 871

 

7202

Leie av web side

1 434,88

1 500

 65

 

7341

Markedsføringsutgifter

313,00

0

 313

 

7401

Blomster, gaver etc.

0,00

2 500

 2 500

 

7402

Kontingent til Norges Rockeforbund

500,00

1 200

 700

 

7403

Kontingent Norsk Bluesunion

500,00

500

   

 

7410

NRF, NBU konferanser , kurs etc.

9 990,00

10 000

 10

 

7412

Tono Avgift

12 915,00

14 000

 1 085

 

7413

Årsavgift Frivillighetsregisteret Brønnøysund

135,00

0

 135

 

7415

Sandnes Musikkråd

1 200,00

600

 600

 

7500

Forsikringspremie, garanti, serv.

2 463,00

0

 2 463

 

7700

Bankkostnader/ rente kostnader

604,00

0

 604

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

541 496,93

781 800

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTRESULTAT FØR FINANSPOSTER

106 564,48

5 000

101 565


 

 

Konto

FINANSPOSTER

Regnskap

8040

Renteinntekter

191,00

8071

Kort gebyr inntekter

245,00

8116

Avskrivning Backline

15 000,00

8120

Avskrivning PA anlegg

25 000,00

8171

Gebyr til iZettle

335,42

 

Sum Finansposter

39 899,42

 

 

 

 

RESULTAT FØR SKATTER

66 665,06

8881

Årets avskrivninger

0,00

 

Sum Skatter og årsdisp

0,00

 

 

 

 

ÅRSRESULTAT

66 665,06

 

BALANSE

 

Ktonr

Kontonavn

31.12.2014

01.01.2013

 

 

 

 

EIENDELER

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

 

 

1200

PA anlegg

31 518,00

56 518,00

1210

Backline

12 875,00

27 875,00

1250

Inventar

2 000,00

2 000,00

1390

Andre fordringer

731,83

0,00

 

Sum Anleggsmidler

47 124,83

86 393,00

 

 

 

 

 

Omløpsmidler

 

 

 

 

 

 

1500

Kundefordringer

649,35

0,00

1502

Utestående Sandnes Brygge

12 000,00

12 000,00

1503

Utestående Sandnes Kommune

33 000,00

22 500,00

1504

Utestående Norsk Rockforbund

10 000,00

10 000,00

1505

Utestående sponsorinntekter

0,00

837,50

1506

Utestående Rog. Fylkeskom.

5 000,00

20 000,00

1570

Andre kortsiktige fordringer

29 195,00

0,00

1900

Kasse

14 581,00

7 958,00

1920

Bank 3260.21.59352

138 525,80

56 918,78

 

Sum Omløpsmidler

242 951,15

130 214,28

 

 

 

 

SUM EIENDELER

290 075,98

216 607,28

 

 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

2000

Egenkapital for fjoråret

201 248,28

201 248,28

2099

Årsresultat (opptj. egenkap)

66 665,06

0,00

 

Sum Egenkapital

267 913,34

201 248,28

 

 

 

 

 

Kortsiktig Gjeld

 

 

 

 

 

 

2400

Leverandørgjeld

14 735,00

0,00

2411

Gjeld til Stavanger Bluesclubb

2 750,00

15 009,00

2413

Innbetalt medlemskont for neste år

0,00

350,00

2912

Gjeld til Geir Siqveland

4 677,64

0,00

 

Sum Kortsiktig Gjeld

22 162,64

15 359,00

 

 

 

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

290 075,98

216 607,28

Ført av


Kåre Inge Hansen                                Geir Siqveland
       Kasserer                                          Stedfortreder

NOTE TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

Note 1

PA anlegg

Backline

Inventar

Sum

Anskaffelseskost 01.01.2014

    216.158,75

      71.302,50

        2.000,00

289.461,25

Årets tilgang

-

-

-

 

-

Anskaffelseskost 31.12.2014

    216.158,75

      71.302,50

        2.000,00

289.461,25

Akk. avskrivninger 01.01.2014

    159.640,75

      43.427,50

                    -  

203.068,25

Årets avskrivninger

      25.000,00

      15.000,00

                    -  

40.000,00

Akk. avskrivninger 31.12.2014

    184.640,75

      58.427,50

                    -  

243.068,25

Bokført verdi 31.12.2014

      31.518,00

      12.875,00

        2.000,00

46.393,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISJONSBERETNING 2014

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Sandnes Bluesklubb for regnskapsåret 2014 som viser et overskudd på kr 66 665,06. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter. Årsregnskapet er fremlagt av klubbens kasserer Kåre Inge Hansen.

Revisjonen bygger på stikkprøver av bilagene og de bokførte transaksjonene. Det er lagt vekt på verifikasjon av utgående saldoer i balansen.

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt uten vesentlige feil og at resultatet gir et korrekt bilde av årets drift og at balansen gir et riktig bilde av klubbens stilling pr 31.12.2013.

 

Sandnes, 31. desember 2014 / 10. februar 2014

 

 

 

Kjell E. Schoopp

 


 

 

 

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

 

Styret foreslår å beholde kr. 370,00 i medlemskontingent for 2016, forutsatt at avgiften til Blues News holdes uforandret.   

 

Styret foreslår også en lavere medlemskontingent for ungdom under 25 år på kr.250,00.
(Samme som ble vedtatt på sist årsmøte.)

 

INNKOMNE SAKER

 

Forslag fra styret:

Forslag til endring av ordlyd i vedtekt . §5. Årsmøte: punkt 7. etter første avsnitt.
Blå tekst legges til.

Velge et styre på minst 7 representanter og minst to vararepresentanter. Leder og varamedlemmer velges for ett år av gangen. Resterende styremedlemmer (nestleder, sekretær, økonomi, booking, utstyransvarlig etc.) velges for 2 år, eventuelt 1 år dersom dette er hensiktsmessig for å sikre kontinuitet i styret.
Dersom et styremedlem er på gjennvalg, utvides perioden kun med ett år.

Forslag fra Gunvor Schwab

Vi har vært medlem i Sandnes bluesklubb i mange år og synes vi har fått oppleve mange flotte konserter. Siden det nå er anledning til å foreslå ting på årsmøtet, så er det noe som jeg håper kan bli litt bedre. Vi kjenner igjen en del navn som vi ser på årsmeldinger og andre ting, men vi vet ikke hvem er hvem.

Er det mulig å presentere styret litt bedre, med bilde, gjerne på Bluesklubben sin side, så kan vi bli litt bedre kjent med dere.

 


 

 

 
Handlingsplan 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Tilrettelegge fellesreiser for medlemmene til festivaler og cruise.

 

 


 

BUDSJETT FORSLAG FOR 2015

 

 

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Konto

 

2014

2015

2013

 

Driftsinntekter

 

 

 

3110

Salg av donert utstyr (Printer)

 

3 000

6 500

3120

Sponsorinntekter

50 000

25 000

 

3112

Salg T-skjorter

 

2 000

3 300

3115

Andre salgsartikler

 

 

50

3401

Tilskudd fra Sandnes kommune

8 000

 

 

3402

Konsertstøtte Sandnes kommune

50 000

50 000

51 000

3404

Andre støtteordninger

 

25 000

10 494

3405

Støtte Norsk kulturfond

60 000

50 000

50 000

3406

Støtte Rogaland fylkeskommune

5 000

 

20 000

3440

MVA-kompensasjon

29 195

30 000

25 618

3441

Norsk Tipping

1 971

2 000

2 332

3601

Utleie av utstyr

6 000

5 000

586

3602

Depositum Sandnes Brygge

 

 

5 000

3920

Medlemskontingent

116 820

120 000

113 600

3971

Billettinntekter medlemmer

143 160

150 000

114 200

3972

Billettinntekter andre

107 000

150 000

141 450

3973

Billettinntekter spesialpris

565

0

6 950

3974

Billettinntekter redusert pris

0

0

 

3980

Billetter Bluescruise medlemmer

44 350

45 000

22 400

3981

Billetter Bluescruise ikke-medlemmer

26 000

35 000

52 800

 

Sum driftsinntekter

648 061

692 000

626 280

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

4230

Rekvisita/kontorutstyr

4158

2000

 

4301

Abonnement Blues News

45095

50000

46650

4302

Utgifter salgsartikler

0

0

 

4303

Leie MS Sandnes

45000

45000

45000

4601

Artisthonorar

278500

350000

288000

4602

Lydteknikker

64500

65000

64500

4603

Overnatting artister

13787

20000

20909

4701

Utgifter Bluescruice

23500

25000

 

6400

Vedlikehold PA/Backline

0

5000

3723

6401

Kjøp av PA/Backline inkl montering

4869

5000

1285

6402

Postboksleie

1020

1020

990

6501

Kontorutstyr/lisens

2290

1500

2549

6800

Kontorrekvisita, trykksaker

2615

5000

2481

6901

Porto

1907

2500

2091

7010

Reiseutgifter, kurs etc for styret

22581

10000

1488

7101

Servering artister

750

0

 

7104

Reiseutgifter artister

871

5000

1272

7202

Web hotell

1435

900

1299

7341

Markedsføringsutgifter

313

5000

920

7401

Blomster, gaver

0

1000

1209

7402

Kontingent Norges Rockeforbund

500

500

 

7403

Kontingent Norsk Bluesunion

500

500

500

7410

NRF, NBU konferanser, kurs

9990

15000

7500

7412

Tono avgift

12915

14000

13230

7413

Årsavgift Frivillighetsregisteret

135

135

 

7415

Sandnes Musikkråd

1200

600

 

7500

Forsikringspremie

2463

2500

 

7700

Bank- og rentekostnader

604

700

700

 

Tap på krav

0

 

2000

 

Sum driftskostnader

541497

632855

508295

 

Driftsresultat før finansposter

106564

59145

117985

 

 


VALG 2015

Styrets sammensetning for 2014

Posisjon

Navn

Valgt for ant. år

På valg

Kommentar

Leder

Morten Rognstad

1

Ja

Tar ikke gjenvalg

Nest Leder

Rolf Aronsen

2

Nei

 

Kasserer

Kåre Inge Hansen

2

Ja

Må trekke seg grunnet flytting.

Sekretær

Torill Nesvik Nessler

2

Ja

 

Styrem. ansv. for  Booking

Odd Egil Grefstad

2

Nei

 

Styrem. ansv. for  Teknisk

Njål Møller

2

Ja

 

Styrem. ansv. for  IT og Web

Geir Siqveland

2

Ja

 

Styremedlem

Iren Hjorth

2

Nei

 

1. Varamedlem

Rolf Guttorm Engebretsen

1

Ja

 

2. Varamedlem

Edmund Haave

1

Ja

 

 

 

 

 

 

Revisor

Kjell Egil Schoopp

1

Ja

 

Vara revisor

Eddie Øverland

1

Ja

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

 

 

 

 

Leder

Bjarte Edland

1

ja

 

Medlem

Bjørn Simon Simonsen

1

ja

 

Medlem

Liv Fløysvik

1

ja

 

 

 

 

 

 

Valgkomitéens innstilling for 2015/2016
De som er merket rødt er på valg.
Antall år i parentes avhenger av vedtaksendring.

Posisjon

Navn

Velges for ant. år

På valg

Kommentar

Leder /IT

Geir Siqveland

1

Ja

 

Nest Leder

Rolf Aronsen

2

Nei

 

Kasserer

Åse Winther?

1

Ja

Ny

Sekretær

Torill Nesvik Nessler

2 (1)

Ja

Stiller til gjenvalg

Styrem. ansv. for Booking

Odd Egil Grefstad

2

Nei

 

Styrem. ansv. for Teknisk

Njål Møller

1

Ja

 

Styremedlem

Rolf Guttorm Engebretsen

2

Ja

 

Styremedlem

Iren Hjorth

2

Nei

 

1. Varamedlem

Svein Terje Rasmussen

1

Ja

Ny

2. Varamedlem

Morten Rognstad

1

Ja

 

 

 

 

 

 

Revisor

Kjell Egil Schoopp

1

Ja

Stiller til gjenvalg

Vara revisor

Eddie Øverland

1

Ja

Stiller til gjenvalg

 

 

 

 

 

Valgkomite:

 

 

 

 

Leder

Bjarte Edland

1

Ja

 

Medlem

Bjørn Simon Simonsen

1

Ja

 

Medlem

Liv Fløysvik

1

Ja

 

 

 

 

 

 

Hilsen Valgkomitéen

 

 

 

 

 

 

        Bjørn Simon Simonsen                                           Bjarte Edland                                                     Liv Fløysvik