Ons. 17. mars. 2021 Årsmøte

Årsmøte avholdt onsdag den 17 mars 2021, kl. 1800, på Hotell Residence, i 5 etasje.

SAKSLISTE:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
 3. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning for 2020.
 5. Regnskap og revisjonsberetning.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Innkomne saker.
 8. Handlingsplan.
 9. Budsjett for 2021.
 10. Valg.
 11. Velge personer som skal ha signatur og prokura rett.
 12. Avslutning.

Har du saker til årsmøtet må du gi oss tilbakemelding innen 3. februar. Dette kan du gjøre via e-post til post@sandnes-blues.org eller levere en lapp til dørvaktene på våre konserter.
Vi regner med å være ferdig med årsmøtet innen konserten starter på Hotell Residence. Komplette saksdokumenter vil bli utdelt på årsmøtet.

ÅRSBERETNING FOR 2020

Nøkkelinformasjon:

2020 har vært et aktivt, men turbulent år for Sandnes Bluesklubb med bytte av lokaler.
Vi flyttet til Tribute p.g.a. opp pussing på Sandnes Brygge.

Vi flyttet tilbake til Sandnes Brygge, men ble ikke der så lenge p.g.a. uenighet med innehaverne angående for høy leie av lokalet.

Deretter flyttet vi til Hotell Residence, hvor vi avholder våre onsdagskonserter pr. i dag.

Vi har og slitt med avlyste konserter p.g.a. pandemien, men har erstattet en del konserter med å streaming konserter.

 • 214 betalende medlemmer (31.12.2020) mot 204 i fjor (31.12.2019).
 • Driftsresultat på kr.- 2334 mot kr.24.972 i 2019.
 • Det ble avholdt 42 onsdagskonserter, hvorav 10 nett-konserter, mot 44 onsdagskonserter i 2019.
 • Antall besøkende inkludert styret og dørgruppa på onsdagskonsertene var 1086 mot 2365 besøkende i 2019. Betalende gjester var 869 mot 1780 i 2019. I tillegg var det 222 personer som betalte via Vipps i forbindelse med nett konsertene.
 • Gjennomsnitt besøk pr. onsdagskonsert var 35 gjester inkludert styret og dørgruppa mot 54 i 2019.

Styret har i 2019 bestått av følgende representanter:

Styret har i 2020 bestått av følgende representanter:

Leder

Paul S. Oliversen

Teknisk

Poul Jørgensen

Nestleder

Marit Hognestad

Styremedlem

Jarle Kyllingstad

Økonomi

Frode Høslom

Styremedlem

Iren Hjorth

Sekretær

Torill Nesvik Nessler

IT og Web

Trond Bø

Booking

Pål Utne

Varamedlem

Elisabeth Hortman

Valgt Revisor:

Anne Mildrid Hølland og Eddie Øverland (Vara)

Valgkomité:

Tore Strand (komiteens leder), Vibeke Jaatun og Jarle Kyllingstad

Norsk Bluesunion:

Morten Rognstad styremedlem.

støtte:

Støtte:

Sandnes Bluesklubb har hatt en bra økonomi i 2020. Dette skyldes i høy grad den støtten vi har fått fra de som har innvilget støtte til oss, som vi har søkt hos. Totalt er støtten på kr 280.095 mot kr. 277.275 i fjor. En stor takk til disse.

Følgende støtte er mottatt i 2020:

Norsk Kulturråd:

150.000,-

Sandnes kommune, driftstilskudd:

65.000,-

Sandnes kommune, konsertstøtte:

10.000,-

Moms kompensasjon:

42.217,-

Grasrotandel:

12.878,-

Møter, kurs og seminarer:

Møter, kurs og seminarer:

 • I løpet av hele 2020 er det gjenopført 10 styremøter, som er avholdt på Varatun Gård.
 • Flere dugnader på teknisk.
 • Flere møter Tribute, Hotell Residence og Sandnes Brygge.
 • Dialog møte med Sandnes Musikkråd/Sandnes Kommune.
 • Årsmøte nettmøte med Norsk Blues Union ved leder i Sandnes Bluesklubb.

Arrangementer:

Våre 44 faste onsdags konserter har vært redusert til 32 onsdags konserter og 10 streaming konserter p.g.a. pandemien. Blues Cruiset ble dessverre og avlyst p.g.a. Pandemien. Vi har hatt 1086 gjester mot 2365 gjester i 2019.

Vi har hatt 20 lokale band, 7 nasjonale band, 1 internasjonalt band og 4 jam.

Alle med høy musikalsk kvalitet.

Markedsføring:

I 2020 har i markedsført Sandnes Bluesklubb og våre aktiviteter på følgende måter:

 • På sosiale medier som Facebook etc.
 • På web siden vår.
 • Med konsertplakater, papirprogram og flyers.
 • Egne nyhetsbrev på e-post.
 • Med Goticket, som billettleverandør.
 • Salg av T-skjorter, hettegensere, øl-kjølere i forbindelse med sosiale arrangementer.
 • Lokale aviser.

Sosiale medier, hovedsakelig Facebook, litt snapchat og youtube. Mesteparten skjer på Facebook siden, vår.            Vi publiserer også våre konserter og på andre Facebook grupper som:

«Vi som liker Bluesnews»,                                «Førti pluss & rock»,»

«Hva skjer i Stavanger og omegn»,»                « Ka skjer i Stavanger og Rogaland»,»

«Ka skjer i Sandnes», for å en større spredning av vårt glade budskap.

Websiden vår inneholder også denne samme informasjonen som konsertprogrammet og noen nyheter, men stort sett all informasjon om klubben, styret, medlemskap, vedtekter, kontaktinformasjon etc. Vi satser på å ha vår nye webside klar nå på nyåret.

Plakater, vi trykker opp A4 og A3 plakater til hver konsert og disse blir hengt opp på forskjellige steder, inkludert i lobbyen på Residence. Papir program for hver måned trykkes opp, til utdeling på konsertene og andre arrangementer.

Nyhetsbrev, som sendes ut ca. hver 14 dag. Dette går ut til alle medlemmer, som har registrert sin e-post hos oss. Her er det nyheter, korona relatert informasjon, styre informasjon, konsertprogrammet blir lagt ved slik at folk får med seg hva som skjer i klubben og hvem som spiller neste gang.

Goticket er vår billettleverandør, og vi blir promotert på deres websider, samt deres nyhetsbrev som kommer på e-post hver 14 dag.

REGNSKAP 2019:

Resultatregnskap 2019:

2020
2019
Budsjett 2021
INNTEKTER:
Salg av utstyr
20 180
Salg av T-skjorter etc.
6 010
4 650
10 000
Lotterisalg
4 860
Billettinntekter Bluescruise
-320
Billettintekter medlemmer
79 550
163 450
185 000
Billettinntekter andre
49 520
118 350
110 000
Biletinntekter studenter
450
525
500
Billettinntekter til redusert pris
3 400
3 825
4 500
Nettkonserter
35 825
Kickback
1 317
-
Medlemskontingent
71 200
76 200
63 000
Driftstøtte Sandnes kommune
65 000
65 000
65 000
Konsertstøtte Sandnes kommune
10 000
Norsk tipping, grasrotandel
12 878
12 162
13 000
Støtte Norsk Kulturråd
150 000
150 000
180 000
Andre inntekter
1 275
5 050
MVA-kompensasjon
42 217
45 063
17 000
SUM INNTEKTER
528 322
669 315
648 000
ORDINÆRE AVSKRIVNINGER
Avskrivninger PA- og Backline anlegg
10 529
12 816
12 000
SUM AVSKRIVNINGER
10 529
12 816
12 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Innkjøp salgsartikler
9 719
1 138
Leiekostnader
6 340
6 185
1 100
Leie av web-hotell
1 021
871
900
Inventar og rekvisita
19 187
7 679
Vedlikehold PA/Backline
209
300
Artisthonorar
277 500
343 500
400 000
Reiseutgifter artister
448
Overnatting artister
15 050
40 977
45 000
Servering artister
13 325
29 106
30 000
Lydteknikker
76 250
76 250
80 000
Rekvisita/kontorutstyr
1 795
1 927
2 000
Abonnement Blues News
34 880
38 320
Portoutgifter
624
Reiseutgifter, kurs etc. styret
302
Markedsføring, nyhetsbrev
1 000
20 659
20 000
Utmerkelser
302
760
Kontingent NKA
1 850
1 750
2 000
Sandnes Musikkråd
800
800
800
Kontingent NBU
1 000
1 000
1 000
Forsikringspremie, garanti etc.
597
2 222
2 000
Tonoavgift
20 430
25 800
30 000
Utgifter v/styret
7 476
13 022
8 000
Utgifter NBU-landsmøte
Bank- og betalingsgebyrer
4 044
10 198
4 200
Tap på fordringer
400
6 164
Andre driftskostnader
3 900
3 651
1 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
520 897
632 581
648 000
SUM KOSTNADER
531 426
645 397
660 000
DRIFTSRESULTAT
-3 104
23 918
-12 000
FINANSPOSTER
Renteinntekter
91
302
100
Utbytte
679
752
700
SUM FINANSPOSTER
770
1054
800
REGNSKAPSRESULTAT
-2 334
24 972
-11 200

Balanse pr. 31.12 2020:

2019
2020
EIENDELER
Anleggsmidler:
PA-anlegg
1 163
Backline
23 859
68 097
SUM ANLEGGSMIDLER
25 022
68 097
Omløpsmidler
Innkjøpte varer for videresalg
2 400
6 700
Div. utestående fordringer
4 235
4 342
Norsk Kulturråd
30 000
30 000
Totale fordringer
36 635
41 042
Bankinnskudd, kontanter etc.
Sandnes Sparebank
211 324
341 610
Den norske Bank
Pay Pal
6
6
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER ETC.
211 330
341 616
SUM OMLØPSMIDLER
247 965
382 658
TOTALE EIENDELER
272 987
450 755
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Egenkapital fra i fjor
228 535
253 507
Årets resultat
24 972
-2334
SUM EGENKAPITAL
253 507
251 173
Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
57 492
Forskuddsbetalt kontingent
800
Tonoavgift 2. halvår
11 400
12 730
Blues News
8 080
8 560
Mottatt ikke inntektsført støtte Kulturrådet
120 000
Sum kortsiktig gjeld
19 480
199 582
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
272 987
450 755

HANDLINGSPLAN 2021

På grunn av pandemien og den usikre tiden vi har vært igjennom i 2020 og går i møte i 2021, har vi videre ført handlingsplanen fra 2020.

  • Målet er et aktivitetsnivå på ca. 42 konserter med godt besøk.
  • Tilstrebe at hyren til band står i forhold til billettinntekter og forventet besøkstall.
  • Sandnes Bluesklubb skal samarbeide med klubber, og andre som har bluesrelatert musikk.
  • Ny Webside skal være oppe å gå, første halvdel av 2021.
  • Ønskelig at medlemmer skal være mer aktive i forhold til markedsførng, dele ut flyers og program.
  • Sandnes Bluesklubb sitt styre skal kunne delta på relevante kurs og seminarer.
  • Fortsette den gode markedsføringen på lokale media, Facebook og etc.

BUDSJETT 2021:

Budsjett 2021:

Regnskap 2020
Budsjett 2021
INNTEKTER:
Salg av utstyr
Salg av T-skjorter etc.
6 010
10 000
Lotterisalg
Billettinntekter Bluescruise
-320
Billettintekter medlemmer
79 550
185 000
Billettinntekter andre
49 520
110 000
Biletinntekter studenter
450
500
Billettinntekter til redusert pris
3 400
4 500
Nettkonserter
35 825
Kickback
1 317
-
Medlemskontingent
71 200
63 000
Driftstøtte Sandnes kommune
65 000
65 000
Konsertstøtte Sandnes kommune
Norsk tipping, grasrotandel
12 878
13 000
Støtte Norsk Kulturråd
150 000
180 000
Andre inntekter
1 275
MVA-kompensasjon
42 217
17 000
SUM INNTEKTER
528 322
648 000
ORDINÆRE AVSKRIVNINGER
Avskrivninger PA- og Backline anlegg
10 529
12 000
SUM AVSKRIVNINGER
10 529
12 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Innkjøp salgsartikler
9 719
Leiekostnader
6 340
1 100
Leie av web-hotell
1 021
900
Inventar og rekvisita
19 187
Vedlikehold PA/Backline
209
Artisthonorar
277 500
400 000
Reiseutgifter artister
448
Overnatting artister
15 050
45 000
Servering artister
13 325
30 000
Lydteknikker
76 250
80 000
Rekvisita/kontorutstyr
1 795
2 000
Abonnement Blues News
34 880
Portoutgifter
624
Reiseutgifter, kurs etc. styret
Markedsføring, nyhetsbrev
1 000
20 000
Utmerkelser
302
Kontingent NKA
1 850
2 000
Sandnes Musikkråd
800
800
Kontingent NBU
1 000
1 000
Forsikringspremie, garanti etc.
597
2 000
Tonoavgift
20 430
30 000
Utgifter v/styret
7 476
8 000
Utgifter NBU-landsmøte
Bank- og betalingsgebyrer
4 044
4 200
Tap på fordringer
400
Andre driftskostnader
3 900
1 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
520 897
648 000
SUM KOSTNADER
531 426
660 000
DRIFTSRESULTAT
-3 104
-12 000
FINANSPOSTER
Renteinntekter
91
100
Utbytte
679
700
SUM FINANSPOSTER
770
800
REGNSKAPSRESULTAT
-2 334
-11 200

VALG for 2021:

Sammensetning i 2020:

Posisjon:
Navn:
Valgt for:
På valg:
Kommentar:
Styret:
Leder
Paul Oliversen
1 år
Ja
Nest Leder
Marit Hognestad
2 år
Ja
Har trukket seg.
Kasserer
Frode Høslom
2 år
Nei
Sekretær
Torill Nesvik Nessler
2 år
Ja
Stiller ikke til gjenvalg
Styrem. ansv. Booking
Pål Utne
2 år
Nei
Styrem. ansv. Teknisk
Poul Jørgensen
2 år
Ja
Erstatter Michael Horton
Styrem. ansv. IT og Web
Trond Bøe
2 år
Nei
Styremedlem foref. arb
Jarle kyllingstad
2 år
Nei
Styremedlem foref. arb
Iren Hjorth
2 år
Ja
1.Varamedlem
Elisabeth Hortman
1 år
Ja
2.Varamedlem
1 år
Ja
Revisorer:
Revisor
Anne Hølland
1 år
Ja
Vararevisor
Eddie Øverland
1 år
Ja
Valgkomite:
Leder
Thore Strand
1 år
Ja
Medlem
Vibeke Jaatun
1 år
Ja
Medlem
Jarle Kyllingstad
1 år
Ja
Styrerepresentant.

Valgkomiteens innstilling for 2021:

Posisjon:
Navn:
Gjen. periode:
På valg:
Kommentar:
Styret:
Leder
Paul Oliversen
1 år
Ja
Stiller til gjenvalg
Nest Leder
Svein Terje Rasmussen
1 år
Ja
Ny
Kasserer
Frode Høslom
2 år
Nei
Har 1 år igjen av perioden
Sekretær
Elisabeth Hortman
2 år
Ja
Ny
Styrem. ansv. Booking
Pål Utne
2 år
Nei
Har 1 år igjen av perioden
Styrem. ansv. Teknisk
Thomas Ognedal Matre
2 år
Ja
Ny
Styrem. ansv. IT og Web
Trond Bø
2 år
Nei
Har 1 år igjen av perioden
Styremedlem foref. arb
Jarle Kyllingstad
2 år
Nei
Har 1 år igjen av perioden
Styremedlem foref. arb
Ingrid Lisa Haraldseid
2 år
JA
Ny
1.Varamedlem
Iren Hjorth
1 år
Ja
Stiller til gjenvalg
2.Varamedlem
Kenneth Værsland
1 år
Ja
Ny
Revisorer:
Revisor
Anne Mildrid Hølland
1 år
Ja
Stiller til gjenvalg
Vararevisor
Eddie Øverland
1 år
Ja
Stiller til gjenvalg
Valgkomite:
Medlem
Kurt Mørner
1 år
Ja
Ny
Medlem
Thore Strand
1 år
Ja
Stiller til gjenvalg
Medlem
Velges av styret
1 år
Ja
Velges ikke under årsmøtet

Alternative kandidater kan fremmes som benkeforslag på årsmøtet.

Hilsen Valgkomiteen

Vibeke Jaatun
Thore Strand
Jarle Kyllingstad
Mob. 934 41 170
Mob. 458 31 710
Mob. 911 53 262