Ons. 13. jan. 2019 Årsmøte

Årsmøte holdes i lokalene til L54 3. etasje. Langgata 54 inngang midt i trappa opp til KINOKINO.

SAKSLISTE:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
 3. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning for 2018.
 5. Regnskap og revisjonsberetning.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Innkomne saker.
 8. Handlingsplan.
 9. Budsjett for 2019.
 10. Valg.
 11. Velge personer som skal ha signatur og prokura rett.
 12. Avslutning.

Har du saker til årsmøtet må du gi oss tilbakemelding innen 31. januar.
Dette kan du gjøre via e-post til post@sandnes-blues.org eller levere en lapp til dørvaktene på våre konserter.

Vi regner med å være ferdig med årsmøtet innen konserten starter på Sandnes Brygge.
Komplette saksdokumenter vil bli utdelt på årsmøtet, men vil også være tilgjengelig før årsmøtet

ÅRSBERETNING FOR 2018

Nøkkelinformasjon:

2018 har vært et aktivt år for Sandnes Bluesklubb:

 • 196 betalende medlemmer mot 205 i fjor (31.12.2017).
 • Driftsresultat på kr -118.391 mot kr 23.104 i 2017.
 • Det ble avholdt 44 onsdagskonserter, mot 42 i fjor.
 • Antall besøkende inkludert styret og dørgruppa på onsdagskonsertene var 1779 mot 1698 besøkende i 2017. Betalende var 1251 mot henholdsvis 1331 i 2017.
 • Gjennomsnitt besøk per onsdagskonsert var 40 gjester inkludert styret og dørgruppa mot 39 i fjor.
 • 1. arrangement i form av Bluescruise på fjorden var det 149 betalende og 9 var administrative.

Styret har i 2018 bestått av følgende representanter:

Styret har i 2018 bestått av følgende representanter:

Leder

Paul S. Oliversen

Nestleder

Marit Hognestad

Kasserer

Frode Høslom

Booking

Pål Utne

Sekretær

Torill N. Nessler

Teknisk

Poul Erik Jørgensen

IT og Web

Geir Siqveland

Styremedlem

Rolf Aronsen

Styremedlem

Jarle Kyllingstad

1. Vara.

Iren S. Hjorth

2. Vara.

Jan Audun Gjermundsen

Valgt Revisor:

Merete Folkvord og Eddie Øverland (Vara)

Valgkomité:

Njål Møller (komiteens leder), Vibeke Jaatun og Marit Hognestad.

Norsk Bluesunion:

Morten Rognstad styremedlem.

støtte:

Støtte:

Sandnes Bluesklubb har hatt en bra økonomi i 2018. Dette skyldes i høy grad den støtten vi har fått fra de som har innvilget støtte til oss, som vi har søkt hos. Totalt er støtten på kr 220.641 mot kr. 235.149 i fjor. En stor takk til disse.

Følgende er det søkt hos:

Norsk Kulturråd

Søkt

150.000,-

innvilget

100.000,-

til konserter

Sandnes kommune

Søkt

75.000,-

innvilget

65.000,-

til konserter

Moms kompensasjon (2017)

Søkt

15.000,-

innvilget

10.000,-

til generelt

Musikkutstyrsordningen

Søkt

20.000,-

innvilget

15.000,-

til utstyr

Grasrotandel

(2017)

3.252,-

(2018)

7.610,-

til generelt

Møter, kurs og seminarer:

Møter, kurs og seminarer:

 • I løpet av hele 2018 er det gjenopført 11 styremøter, som er avholdt hjemme hos Iren Hjort, som har vært en fantastisk vertinne, samt diverse arbeidsmøter.
 • Flere dugnader på teknisk.
 • Tre møter med Megleren Øl og Vinstue.
 • Fire møter med Sandnes Bygge.
 • Ett dialogmøte med kulturkontoret i Sandnes Kommune.
 • Ett dialogmøte med kulturhuset/Kinokino og kulturkontoret i i Sandnes Kommune.
 • Landsmøte i Norsk Bluesunion 2 stk.

Arrangementer:

Våre 44 faste onsdags konserter har hatt 1779 gjester mot 1698 gjester i fjor. Fordelt mellom 5 jamsessions, 18 lokale, 11 nasjonale og 10 utenlandske band. Alle med høy musikalsk kvalitet.

Klubben leide også i 2018 veteranskipet MS Sandnes til et Bluescruise på fjorden 2. juni, hvor 158 (inkl. styret) gjester opplevde en kjempefin tur med Joe Rusi Band ombord.

Klubbens medlemmer var representert på Bluescruiset som gikk fra Bergen, Tananger, Hirtshals, Langesund, Hirtshals, og tilbake til Tananger og Bergen. 

Medlemmene våre har på egen hånd deltatt på mange eksterne festivaler, blant annet Dalane, Skånevik og Notodden.

Styret oppfordrer medlemmene til å melde inn til styret i fremtiden om aktuelle fellesturer, slik at klubben kan koordinere dette ut til medlemmene, og dermed skape et bedre samhold mellom medlemmene.

Markedsføring:

For å visualisere klubben bedre på internett, har vi arbeidet med en total renovering av hjemmesiden vår, som også vil inkludere muligheten for web-salg av klubbeffekter. Dette arbeidet er ikke helt ferdig, men sees på www.sandnes-blues.org i tillegg til å drifte klubbens Facebook side.

I tillegg til utsending via epost til medlemmer, presse og andre bluesinteresserte, har vi delt ut månedsprogram og plakater rundt omkring i Sandnes og omegn. Dette har vi også involvert våre medlemmer i.

Vi har også avtale med Vipps, som gjør at vi kan ta imot betaling fra deres system samt forhåndsselge billetter, og markedsføre våre arrangementer i deres app. 
 

Bank og betaling systemer:

For å tilfredsstille våre kunder, har vi i tillegg til kortsystemet iZettle som vi har brukt noen år og som begynner å fungere greit. I 2018 implementerte vi Vipps som alternativt betalingssystem. Dette medførte at vi nå også har bankkonto i DnB i tillegg til Sandnes Sparebank. Vipps har utviklet seg til nå og kunne knyttes til alle banker og vi vil dermed vurdere og kutte ut en av bankene. PayPal har vi også avtale med som betalingssystem på vår webside. Vi har i 2018 innført kontantløst system, noe som har forenklet arbeidet for både kasserer og dørgruppa.

Konsertlokale:

Vi har jobbet aktivt i 2018 med å finne et mer egnet sted for konsertene våre. Det var med stor glede, at kontrakten med Sandnes Brygge, ble undertegnet i desember måned. Vi vil ha vår første konsert der 9. januar 2019. Vi håper med dette å få tilbake de medlemmene som ikke trivdes på Megleren.

Bank og betaling systemer:

Vi vil takke vår lydtekniker Jan Egil Aslaksen gode innsats og lyd som sluttet i høst. Samtidig vil vi takker vår tidligere lydtekniker Leif Arne Bredland, som har kommet tilbake for en fremragende lyd. Den nye mobile scenen, som Geir Siqveland laget, har fungert veldig bra. Megleren Øl og Vinstue vil benytte denne i fremtiden til sine konserter.

Overnatting for artister:

Vi har inngått avtale med Hotell Sverre om overnatting til våre artister denne avtalen ble reforhandlet i 2018 og gjelder for 2019.

Hilsen styret i Sandnes Bluesklubb 2018

På orginale papirerer har alle i styret signert.

REGNSKAP 2018:

Resultatregnskap 2018:

2018
2017
Budsjett 2018
INNTEKTER:
Salg av utstyr
0
2 925
15 000
Salg av T-skjorter etc.
3 150
18 060
12 000
Billettinntekter Bluescruise
57 920
54 805
75 000
Billettintekter medlemmer
117 850
167 300
170 000
Billettinntekter andre
84 750
115 350
130 000
Biletinntekter studenter
575
1 400
0
Billettinntekter til redusert pris
2 075
3 725
0
Bank- og kortgebyr ved salg
1 775
3 091
3 000
Medlemskontingent
74 200
78 600
100 000
Konsertstøtte Sandnes kommune
65 000
65 000
65 000
Støtte Musikkutstyrsordningen
15 000
22 907
10 000
Norsk tipping, grasrotandel
7 610
3 252
3 500
Støtte Norsk Kulturråd
100 000
100 000
100 000
MVA-kompensasjon
33 031
43 990
30 000
Sparebankstiftelsen SR Bank
0
0
5 000
SUM INNTEKTER
562 936
680 405
718 500
ORDINÆRE AVSKRIVNINGER
Avskrivninger PA- og Backline anlegg
12 816
12 816
0
SUM AVSKRIVNINGER
12 816
12 816
0
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Innkjøp salgsartikler
3 879
57 369
10 000
Leie M/S Sandnes
45 000
45 000
48 000
Postboksleie
1 130
1 100
1 200
Leie av web-hotell
871
811
1 000
Inventar og rekvisita
1 482
1 228
2 500
Vedlikehold PA/Backline
776
2 219
5 000
Kjøp av PA
0
0
15 000
Artisthonorar
368 845
350 300
400 000
Reiseutgifter artister
909
1 248
10 000
Overnatting artister
54 850
28 525
30 000
Servering artister
15 249
5 686
10 000
Lydteknikker
69 000
67 500
70 000
Innleid hjelp
0
6 120
0
Rekvisita/kontorutstyr
3 629
2 769
2 500
Abonnement Blues News
44 690
32 794
56 250
Portoutgifter
1 645
1 743
2 000
Reiseutgifter, kurs etc. styret
4 701
0
10 000
Markedsføring
7 353
9 266
10 000
Kontingent NKA
1 650
1 650
1 650
Sandnes Musikkråd
1 400
0
600
Kontingent NBU
1 000
1 000
1 000
Forsikringspremie, garanti etc.
2 118
2 378
2 400
Tonoavgift
22 264
14 350
15 000
Utgifter NBU-landsmøte
8 080
0
10 000
Bank- og betalingsgebyrer
6 440
5 975
2 400
Tap på fordringer
0
1 218
0
Andre driftskostnader
2 210
4 542
2 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
669 171
644 791
718 500
SUM KOSTNADER
681 987
657 607
718 500
DRIFTSRESULTAT
-119 051
22 798
0
FINANSPOSTER
Renteinntekter
315
306
0
Utbytte
345
0
0
SUM FINANSPOSTER
660
306
0
REGNSKAPSRESULTAT
-118 391
23 104
0

Balanse pr. 31.12 2018:

2018
2017
EIENDELER
Anleggsmidler:
PA-anlegg
4 613
8 063
Backline
33 225
21 854
SUM ANLEGGSMIDLER
37 838
29 917
Omløpsmidler
Innkjøpte varer for videresalg
2 400
3 669
Div. utestående fordringer
2 685
2 600
Norsk Kulturråd
20 000
40 000
Totale fordringer
25 085
46 269
Bankinnskudd, kontanter etc.
Sandnes Sparebank
212 774
263 287
Den norske Bank
5 160
32 303
Pay Pal
6
0
SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER ETC.
217 941
295 590
SUM OMLØPSMIDLER
243 026
341 859
TOTALE EIENDELER
280 864
371 776
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Egenkapital fra i fjor
346 926
346 926
Årets resultat
-118 391
SUM EGENKAPITAL
228 535
346 926
Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld
44 439
24 850
Blues News
7 600
0
Gjeld til styretmelemmer
290
0
Sum kortsiktig gjeld
52 329
24 850
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
280 864
371 776

HANDLINGSPLAN 2019

 • Tilstrebe et aktivitetsnivå på ca. 42 konserter i året med godt besøk.
 • Tilstrebe at hyren til band står i forhold til billettinntekter og forventet besøkstall.
 • Klubben skal samarbeide med klubber, og andre som har bluesrelatert musikk i fokus.
 • Web siden skal fortsatt videreutvikles.
 • Medlemmene involveres til mindre oppgaver, som utdeling av plakater og koordinering av turer til andre festivaler.
 • Klubbens styre skal kunne delta på relevante kurs og seminarer.
 • Markedsføring gjennom lokale media.

BUDSJETT 2019:

Budsjett 2019:

Regnskap 2018
Budsjett 2019
INNTEKTER:
Salg av utstyr
0
28 000
Salg av T-skjorter etc.
3 150
5 000
Billettinntekter Bluescruise
57 920
0
Billettintekter medlemmer
117 850
170 000
Billettinntekter andre
87 400
142 000
Bank- og kortgebyr ved salg
1 775
0
Medlemskontingent
74 200
92 000
Konsertstøtte Sandnes kommune
65 000
65 000
Støtte Musikkutstyrsordningen
15 000
0
Norsk tipping, grasrotandel
7 610
7 500
Støtte Norsk Kulturråd
100 000
150 000
MVA-kompensasjon
33 031
25 000
SUM INNTEKTER
562 936
684 500
ORDINÆRE AVSKRIVNINGER
Avskrivninger PA- og Backline anlegg
12 816
12 816
SUM AVSKRIVNINGER
12 816
12 816
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Innkjøp salgsartikler
3 879
3 000
Leie M/S Sandnes
45 000
0
Postboksleie
1 130
1 200
Leie av web-hotell
871
1 000
Inventar og rekvisita
1 482
1 500
Vedlikehold PA/Backline
776
3 000
Artisthonorar
368 845
400 000
Reiseutgifter artister
909
0
Overnatting artister
54 850
60 000
Servering artister
15 249
15 000
Lydteknikker
69 000
80 000
Rekvisita/kontorutstyr
3 629
2 400
Abonnement Blues News
44 690
50 000
Portoutgifter
1 645
1 000
Reiseutgifter, kurs etc. styret
4 701
10 000
Markedsføring
7 353
10 000
Kontingent NKA
1 650
1 700
Sandnes Musikkråd
1 400
700
Kontingent NBU
1 000
1 000
Forsikringspremie, garanti etc.
2 118
2 500
Tonoavgift
22 264
15 000
Utgifter NBU-landsmøte
8 080
3 000
Bank- og betalingsgebyrer
6 440
7 000
Andre driftskostnader
2 210
2 684
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
669 171
671 684
SUM KOSTNADER
681 987
684 500
DRIFTSRESULTAT
-119 051
0

VALG 2019:

Nåværende sammensetning:

Posisjon:
Navn:
Valgt for:
På valg:
Kommentar:
Styret:
Leder
Paul Oliversen
1 år
Ja
Nest Leder
Marit Hognestad
2 år
Nei
Kasserer
Frode Høslom
1 år
Ja
Sekretær
Torill Nesvik Nessler
2 år
Ja
Styrem. ansv. Booking
Pål Utne
2 år
Nei
Styrem. ansv. Teknisk
Poul Jørgensen
1 år
Ja
Styrem. ansv. IT og Web
Geir Siqveland
2 år
Ja
Styrem. ansv. Dørgruppa
Rolf Arne Aronsen
2 år
Nei
Styremedlem foref. arb
Jarle Kyllingstad
2 år
Nei
1.Varamedlem
Iren Hjorth
1 år
Ja
2.Varamedlem
Jan Audun Gjermundsen
1 år
Ja
Revisorer:
Revisor
Merete Folkvord
1 år
Ja
Vararevisor
Eddie Øverland
1 år
Ja
Valgkomite:
Leder
Njål Møller
1 år
Ja
Medlem
Vibeke Jaatun
1 år
Ja
Medlem
Marit Hognestad
1 år
Ja

Valgkomiteens innstilling for 2019:

Posisjon:
Navn:
Gjen. periode:
På valg:
Kommentar:
Styret:
Leder
Paul Oliversen
1 år
Ja
Gjenvalg
Nest Leder
Marit Hognestad
1 år
Nei
Ikke på valg
Kasserer
Frode Høslom
1 år
Ja
Gjenvalg
Sekretær
Torill Nesvik Nessler
2 år
Ja
Gjenvalg
Styrem. ansv. Booking
Pål Utne
1 år
Nei
Ikke på valg
Styrem. ansv. Teknisk
Michael Horton
2 år
Ja
Ny
Styrem. ansv. Dørgruppa
Rolf Arne Aronsen
1 år
Nei
Ikke på valg
Styremedlem foref. arb
Jarle Kyllingstad
2 år
Nei
Ikke på valg
Styremedlem foref. arb
Joar Løland
2 år
Ja
Ny
1.Varamedlem
Iren Hjorth
1 år
Ja
Gjenvalg
2.Varamedlem
Poul Jørgensen
1 år
Ja
Var i styret 2018
Revisorer:
Revisor
Merete Folkvord
1 år
Ja
Gjenvalg
Vararevisor
Eddie Øverland
1 år
Ja
Gjenvalg
Valgkomite:
Leder
Geir Siqveland
1 år
Ja
Ny
Medlem
Vibeke Jaatun
1 år
Ja
Gjenvalg
Medlem
Velges av styret
1 år
Ja
Velges ikke under årsmøtet

Alternative kandidater kan fremmes som benkeforslag på årsmøtet.

Hilsen Valgkomiteen

Vibeke Jaatun.
Njål Møller
Marit Hognestad.
Mob. 934 41 170
Mob. 975 35 851
Mob. 913 91 933
Informasjon
Sandnes Bluesklubb
Postboks 596
4302 SANDNES
E: post@sandnes-blues.org
Org. nr: 984 117 914
Kontonr: 3260 21 59352
Vipps: Sandnes Bluesklubb
T: (+47) 913 29 572
Kart
Våre støttespillere:
kulturrådet logo
Kulturrådet
Sandnes-kommune logo
Sandnes Kommune
Lotteriogstiftelsetilsynet logo
Lotteri og stiftelsetilsynet (Momskompensasjon)
Musikkutstyrsordningen logo
Musikk-
utstyrsordningen
Bli vår støttespiller:
Sandnes bluesklubb gitar logo
Kom på våre konserter
Sandnes bluesklubb gitar logo
Bli Medlem
Grasrotandelen logo
Grasrotandelen
Bli grasrotgiver i dag!
Send SMS Grasrotandelen 984117914 til 60000

© 2019 Sandnes Bluesklubb.
Alle rettigheter reservert.
Vilkår for bruk og personvern

Informasjon
Sandnes Bluesklubb
Postboks 596
4302 SANDNES
E: post@sandnes-blues.org
Org. nr: 984 117 914
Kontonr: 3260 21 59352
Vipps: Sandnes Bluesklubb
T: (+47) 913 29 572
Kart
Våre støttespillere:
kulturrådet logo
Kulturrådet
Sandnes-kommune logo
Sandnes Kommune
Lotteriogstiftelsetilsynet logo
Lotteri og stiftelsetilsynet (Momskompensasjon)
Musikkutstyrsordningen logo
Musikk-
utstyrsordningen
Bli vår støttespiller:
Sandnes bluesklubb gitar logo
Kom på våre konserter
Sandnes bluesklubb gitar logo
Bli Medlem
Grasrotandelen logo
Grasrotandelen
Bli grasrotgiver i dag!
Send SMS Grasrotandelen 984117914 til 60000
© 2019 Sandnes Bluesklubb.
Alle rettigheter reservert.
Vilkår for bruk og personvern.
Informasjon
Sandnes Bluesklubb
Postboks 596
4302 SANDNES
E: post@sandnes-blues.org
Org. nr: 984 117 914
Kontonr: 3260 21 59352
Vipps: Sandnes Bluesklubb
T: (+47) 913 29 572
Kart
Våre støttespillere:
kulturrådet logo
Kulturrådet
Sandnes-kommune logo
Sandnes Kommune
Lotteriogstiftelsetilsynet logo
Lotteri og stiftelsetilsynet (Momskompensasjon)
Musikkutstyrsordningen logo
Musikkutstyrsordningen
Bli vår støttespiller:
Sandnes bluesklubb gitar logo
Kom på våre konserter
Sandnes bluesklubb gitar logo
Bli Medlem
Grasrotandelen logo
Grasrotandelen
Bli grasrotgiver i dag!
Send SMS Grasrotandelen 984117914 til 60000
© 2019 Sandnes Bluesklubb.
Alle rettigheter reservert.
Vilkår for bruk og personvern.
Informasjon
Sandnes Bluesklubb
Postboks 596
4302 SANDNES
E: post@sandnes-blues.org
Org. nr: 984 117 914
Kontonr: 3260 21 59352
Vipps: Sandnes Bluesklubb
T: (+47) 913 29 572
Kart
Våre støttespillere:
kulturrådet logo
Kulturrådet
Sandnes-kommune logo
Sandnes Kommune
Lotteriogstiftelsetilsynet logo
Lotteri og stiftelsetilsynet (Momskompensasjon)
Musikkutstyrsordningen logo
Musikkutstyrsordningen
Bli vår støttespiller:
Sandnes bluesklubb gitar logo
Kom på våre konserter
Sandnes bluesklubb gitar logo
Bli Medlem
Grasrotandelen logo
Grasrotandelen
Bli grasrotgiver i dag!
Send SMS Grasrotandelen 984117914 til 60000
© 2019 Sandnes Bluesklubb.
Alle rettigheter reservert.
Vilkår for bruk og personvern.