Vedtekter

(Oppdatert med endringer vedtatt på Årsmøte 15. februar 2017) 

§1. Navn:  
Sandnes Bluesklubb ble konstituert 06.05.97

§2. Form:  
Sandnes Bluesklubb er en uavhengig bluesklubb med formål å fremme blues og beslektede musikkformer. Klubben skal drive sin virksomhet på et ikke-kommersielt ideelt grunnlag.

§3. Formål:  
Klubben har som overordnet formål å skape et aktivt bluesmiljø ved å arrangere konserter med innhold av blues og beslektede musikkformer i tråd med publikums og artisters behov. Klubbens virksomhet skal skape grobunn for utvikling av lokal bluesinteresse og utøvelse av musikkformen.

§4. Styre:  
Styremøte bør avholdes minst 1 gang hver måned. Fravær fra styremøte / årsmøte skal meddeles så tidlig som mulig slik at vararepresentant kan trekkes inn som ordinær styrerepresentant. Dersom styreleder fratrer, erstattes vedkommende av nestleder. Ved fratreden av styremedlem, trer 1. Vararepresentant inn i vedkommendes funksjon. Valgkomiteen står til neste årsmøte og kan innkalles til ekstraordinært styremøte for valg av ny vararepresentant. Styrefunksjoner og prosedyrer skal utformes av styret og være fleksible i forhold til klubbens utvikling og drift. Styreleder innkaller til møte når det er ønskelig eller dersom to av representantene krever dette. Ved innkalling skal det alltid medfølge saksliste for møtet. Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Styrets vedtak som berører klubben, meningsforskjeller blant medlemmene, samt fravær, skal beskrives i møteboken. Sekretær skal sørge for utsendelse av møtereferater til representantene så raskt det lar seg gjøre etter møtene. Referatet gjennomgås og godkjennes ved neste styremøte. Møtereferatene skal også lages elektronisk, på klubbens internettside, med tilgang kun for klubbens styre. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, og hvert av medlemmene har 1 stemme. Kun i de tilfeller styret har delt seg likt, og ikke kommer videre ved diskusjon, skal styreleder ha dobbeltstemme.

§5. Årsmøte:  
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen medio februar. Innkalling til årsmøtet kunngjøres senest 3 uker før det finner sted, direkte til medlemmene gjennom vanlig postgang eller epost.  Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 2 tilstedeværende representanter skal velges på årsmøtet for underskrivning av protokoll som senest skal være ferdig 14 dager etter årsmøtet.

 
 Årsmøtet skal: 

 1. Velge møteledelse 

 2. Velge referent 

 3. Framlegge og behandle / godkjenne årsmelding og årsregnskap, samt revisjonsrapport 

 4. Behandle innkomne saker

 5. Klubbens handlingsprogram for kommende år.

 6. Fremlegge valgkomiteens innstilling. 

 7. Velge et styre på minst 7 representanter og minst to vararepresentanter. Leder og varamedlemmer velges for ett år av gangen. Resterende styremedlemmer (nestleder, sekretær, økonomi, booking, utstyransvarlig etc.) velges for 2 år, eventuelt 1 år dersom dette er hensiktsmessig for å sikre kontinuitet i styret.

  Velge en revisor og en vararevisor.

  Velge valgkomité bestående av 3 personer

  Styret gis mandat til å velge representant(er) for årsmøtet i NBU og andre samarbeidspartnere etter styrets vurdering.

  Protokoll skal føres og oppdateres av klubbens sekretær og godkjennes med underskrift fra de to årsmøtevalgte representantene.  Protokollen skal lagres i egen årsmøte protokollbok, samt også være tilgjengelig på klubbens internettside.

  Ved valg er fullmakt fra fraværende medlemmer, dog begrenset til én fullmakt pr fremmøtte medlem.

  Mandater til styreverv skal ha gyldig medlemskap i Sandnes Bluesklubb (godkjent betalt kontingent for foregående eller inneværende år).

 8. Velge personer som skal ha prokura og signatur rett. Dersom ingen velges, gis disse rettighetene til Leder og Økonomiansvarlig (kasserer)

 9. Valgkomitéens innstilling til valg av nytt styre skal være klart senest 3 uker før årsmøtet.

 10. Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av et flertall i styret eller når 10 % av medlemmene innsender skriftlig anmodning om dette.

 11. Alle som har betalt kontingent for fjoråret er stemmeberettiget. 

 
§6. Drift:  
Styret skal sørge for at alle vedtak blir overholdt i pakt med klubbens målsetning og vedtekter. 
Styret bør sørge for årlige kampanjer for å spre informasjon om klubben, øke interessen for blues og verve nye medlemmer.

§7. Revisjon og regnskap:  
Klubbens kasserer skal sørge for den samlede regnskapsførsel. Regnskapet må kunne være oppdatert og tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel. Regnskap skal være tilgjengelig på alle styremøter. Regnskapet føres av kasserer frem til kommende årsmøte. Regnskapet fra 1. januar til 31. desember fremlegges for årsmøte. Revisjon av materiell, styreprotokoller og regnskap gjøres av klubbens valgte revisor. Revisor skal også påse at alt er riktig før skifte av kasserer. Ved skifte av kasserer skal et dokument signeres av både gammel og ny kasserer samt revisor som bekrefter at alt er opptelt og kontrollert av alle parter. 
Alt utstyr klubben er eier av skal føres på egne materialister, og telles minst en gang årlig, og kontrolleres av revisor før årsmøtet. En av styrets representanter bør utnevnes til å ha ansvaret for dette.  Revisor bør gjennomføre halvårlig revisjon. 

§8. Medlemsskap og -møter:  
Medlemsskap, kontingent, medlemsvilkår og medlemsmøter: 
Enhver person som slutter seg til Sandnes Bluesklubb sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale, av det foregående årsmøte fastsatte beløp i kontingent. Medlemsskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av foreningen, eller ved strykning. Medlem har rett til: 

 • Gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.
 • Å komme inn til medlemspris på alle arrangement i regi av klubben.
 • Å kjøpe medlemskort som gir medlem rett til medlemspris på alle arrangementer i regi av NBU's medlemsforeninger.
 • Styret bør arrangere minst 2 medlemsmøter i løpet av året. Fortrinnsvis fordelt i løpet av vår- og høstsesongen. Medlemsmøtet bør normalt være i forkant av arrangementet klubbkveld. Innhold bør være: klubbens økonomiske status, medlemsmasse, vervekampanjer, konserter fremover, spesielle arrangementer etc. 

§9. Kontrakts- eller bindingsforhold:  
Kontrakter som inngås med eksterne krefter skal ikke kunne låse klubben opp mot bindinger som hindrer en utvikling i tråd med vedtektene eller naturlig ekspansjon. Bindinger skal heller ikke inngås, som fratar klubben inntektsgrunnlag eller mulighet til selv å bidra med interne ressurser for å dempe utgifter eller tilføre klubben erfaring og kompetanse. Før eksterne bindingsforhold inngås, skal det først søkes internt om klubben besitter ressurser som helt eller delvis kan kompensere for utgifter eller ulemper ved bindingsforholdet.

§10. Norsk Blues Union og andre sammenslutninger:  
Klubben skal søke mot samarbeid og erfaringsoverføring med sammenslutninger som har felles mål i tråd med klubbens vedtekter.

§11. Profil:  
Klubben skal skape grobunn for et aktivt bluesmiljø og fremme tiltak som gjør musikkformen kjent i et bredest mulig lag av lokalbefolkningen. Det skal bestrebes å rekruttere yngre utøvere og publikum for å tilføre miljøet nye krefter og synsvinkler. Interiør og atmosfære i klubbens lokaler bør gjenspeile musikkformens særegenheter og egenart. Klubbens publikum bør ha tilgang til informasjon, billedmateriell og historikk i lokalene, som fremmer fellesfølelse og identitet. Faste ukedager bør bestrebes for å sikre gjenkjennelse og gi medlemmene mulighet til å planlegge sine utekvelder. 

§12. Arrangementer:  
Klubbens hyppighet på arrangementer bør være i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende etterspørsel, avhengig av f.eks. årstider, konkurranse eller kapasitet. For å gi lokale utøvere optimale levevilkår og utviklingsmuligheter, bør klubben tilrettelegge sine arrangementer med best mulig fordeling mellom lokale, nasjonale og internasjonale bluesutøvere. For å skape broer mellom enkeltutøvere, bør det også være jevnlige jamsessions på programmet. Det bør også arrangeres større konserter og festivaler utenfor klubblokalene når dette er mulig, for å gi lokalbefolkningen mulighet til å oppleve større konserter og samtidig skape større inntjeningsmuligheter og ekspertise i klubben.

§13. Vedtektsendringer:  
Vedtektene kan kun endres på årsmøte og krever 2/3 flertall fra de fremmøtte stemmeberettigede. 

§14. Oppløsning:  
Oppløsning av klubben kan kun foretas på årsmøte med særskilt dette på dagsordenen og krever 2/3 flertall fra de tilstedeværende fremmøtte stemmeberettigede. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal det innkalles til et nytt ekstraordinert årsmøte med kun dette på dagsordenen. Årsmøtet sørger for at klubbens midler tilfaller tiltak som er i pakt med klubbens visjoner og i tråd med formålsparagrafen.